A verb nynorsk

Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd. Det betyr at ein bruker -e i dei fleste verb og -a i dei verba som står . BufretLignendeHer er A-verb eller e-verb.

Jeg lurer på hva reglene til A og E verbene var? Substantiv og verb nynorskinnlegg17. BufretLignendeLes om a-verb her og e-verb her.

Kanskje treng du sjå rettleiing i bruk av Nynorskordboka? Viss du ser på teksten “Grønt hår” av Einar Øklan ser du at alle verba passar i preteritumssystemet. Verb fortel oss noko om forholdet mellom handling og tid.

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal. Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,. På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum . Dei verba som sluttar på -a i preteritum får -ar i presens: kastar – kasta.

Dei verba som sluttar på -te i preteritum får -er i presens: kviler – kvilte. Svake verb: -te eller -de i preteritum? Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk? Andre svake verb har endinga -er i presens, difor namnet e-verb.

Men det finst laust samansette verb som i nynorsk skal delast opp, medan dei same verba på . Visse verb har valfri a- eller e-bøying. Hovedregelen er: Sterke verb har avlyd (vokalskifte) og . Verb i nynorsk som ender på -era (tom). Refleksive verb i nynorsk (S). Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende verbet som . Svake verb vert i nynorsk inndelte i fire bøygningsklassar, ei med -ar i presens.

Dei svake verba fylgjer eit mønster, anten med a-ending eller med e-ending. Korkje er meir rett – ein må berre velgje .