Aksjeloven 3 8

By | July 4, 2012

Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv. Det er i Aksjelovens § 3-bestemmelser som sier at avtaler, transaksjoner mv. Aksjeloven § 3-omfatter imidlertid ikke alle avtaler om erverv av eiendeler, varer eller tjenester fra aksjonærer.

Avtaler mellom selskap og aksjonær, kan være kamuflert utbytte som. En presentasjon av aksjelovens § 3-8”. Livets rett eller overflødig papirarbeid.

Liten masteroppgave i rettsvitenskap.

Tolkningsspørsmål vedrørende aksjeloven § 3-fjerde leddVi viser til Deres brev 22. Ukens Tips: Brudd på aksjeloven § 3-8. En del avtaler mellom et aksjeselskap og dets aksjonærer, styremedlemmer mv. AKSJELOVEN § 3-– AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER. Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse.

Dersom et aksjeselskap skal inngå avtale med en aksjeeier, morselskap og visse andre tilknyttede parter, inneholder aksjelovene særskilt krav . Gyldighetsregelen gjelder imidlertid bare for avtaler som har en. Betingelsen for at avtaler som kommer inn under kravene i aksjelovens § 3-skal . Uttrykket aksjelovene omfatter både aksjeloven og allmennaksjeloven. Utvidet informasjon i noter til regnskapet og i ny § 3-i aksjeloven om melding til aksjonærene om vesentlige transaksjoner med eiere, . I en ny dom fra Eidsiva Lagmannsrett (LE-2011-203858) slår lagmannsretten fast at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan påberope seg ugyldighet ved . I tillegg vil aksjeloven § 3-kunne få anvendelse – det vil si at lånet skal godkjennes i generalforsamling og styret skal i forkant av dette . Slik skal det bli enklere å stifte, drive og avvikle aksjeselskap.

Utvalget foreslår en rekke vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8.