Diskrimineringsloven

By | April 23, 2012

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av §§ og føre tilsyn med og . Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) .

Diskrimineringsloven om etnisitet. LOV 2005-06-nr 33: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. Diskrimineringsloven om etnisitet, lov av 21. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov av 21. Diskrimineringsloven om etnisitet gjelder på alle samfunnsområder med unntak av personlige forhold.

Tros- og livssynssamfunn er unntatt fra forbudet mot . Loven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Den skal fremme likestilling og likever sikre like muligheter og . Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Ny likestillings- og diskrimineringslov. Utgiver: Utdanningsforbundet, seksjon . Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion m. Forskrifter til Diskrimineringsloven . Regjeringens forslag til ny felles diskrimineringslov innebærer en svekkelse av kvinners vern mot diskriminering og en helt ny retning i arbeidet . Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trer i kraft 1. Loven sette forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder. Loven Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, også kalt Diskrimineringsloven om seksuell orientering, kan .