Kols grad 4

Lurte på gradering av Kols,da det er blitt sagt at jeg har grad 2. Stadium IV: Svært alvorlig kols- alvorlig luftstrømsbegrensing. Sykdommen inndeles i fire internasjonalt definerte grader av luftstrømsobstruksjon, GOLD 1-4: = mil = moderat, = alvorlig, = svært .

KOLS inndeles i dag i fire alvorlighetsgrader, GOLD stadium I-IV (2). Nærmere med kols er i alvorlig eller svært alvorlig stadium. KOLS pasienter skal vurderes i stabil fase! KOLS KOLS er vanlig i sykehjem, men akutte forverringer kan være vanskelige å.

Tilsvarende tilhører personer med KOLS grad 3-eller minst to forverrelser siste år gruppe C hvis de har lav symptombyrde og gruppe D hvis . Jeg bruker i dag medisinene spiriva, . Grad 3: Må stoppe for å hvile etter ca 1meters gange på flatmark. Grad 4: Dyspné hindrer pasienten å gå ute og klare daglige aktiviteter. Nærmere av pasientene med kols er i alvorlig eller meget alvorlig stadium. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Sykdomsmanifestasjonene er mangesidige og endres med økende grad av.