Bøying av verb på nynorsk

By | July 1, 2015

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv.

Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget. Døme: Han peikar på at det han peika på i . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ei lita gruppe hankjønnsord følgjer ikkje hovudmønsteret for bøying. På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv.

Regelrette verb som har -et i preteritum . A-verb har altså bøying med -a i alle former. Dersom du veit at preteritumsforma endar på -a, skal presensforma også ha -ar. Gå til Verb med endingen -st – Verb som ender på -st. De såkalte st-verbene bøyes på samme måte som de samme verbene uten -st.

Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Bøyning (regelrett substantiv hankjønn). Bøyning (uregelrett bokmål, regelrett nynorsk).

Substantiv blir bøygde i tal, og vi skil mellom eintal og fleirtal. I eintal har ikkje substantiva bøyingsending, berre stammen står att. Ordbøker nevner ubestemt form entall først i oppslag.

I Bokmålsordboka kan du få tilslag på alle bøyingsformer. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i . Nynorsk oppslagsor kvile Les høyt.